Stručni program

Prezentacija projekta

Ciljevi projekta

Cilj projekta Bačflora bio je da stvori uslove za zapošljavanje, samozapošljavanje za nezaposlena lica u nepovoljnom položaju – uzimajući u obzir lokalne uslove – Proizvodnja povrća, Priprema testa nasuvo NLO obuke, zatim po izradi obuke neprofitne organizacije Klaster Znanja, akreditovana obuka baštovana, te proizvodni pogon za izradu testa nasuvo i školske kuhinje sa obradom namirnica.

 

Ciljna grupa projekta

Pre izrade projekta sproveden je upitnik nad ciljnom grupom. Upitnik je popunilo 55 osoba iz Madaraša i Kaćmara, od toga 35 žena i 20 muškaraca. 36% ispitanika ima završeno osam razreda, 33% ima završenu školu za kvalifikovanog radnika, dok 25% ima završenu srednju školu. 

Većina ispitanika su bili oni koji su školstvo završili u poslednjih 5-10 godina (35%), ali nije bio mali procenat onih (23%) koji kao odrasle osobe nisu učile. Većina je učenje ocenila kao važno, odnosno srednje važno, i to 67%. 75% ispitanika bi bilo kadro da započne ponovo da uči kako bi lakše našlo posao.

Gledajući projekat, njih 62% je sledeće obuke identifikovalo kao atraktivne, kao što su, poljoprivredni smer, uzgoj bilja, hortikultura. Isto tako je njih 62% je izrazilo, da pored obuke žele i pomoć pri učenju.

 

Sažete karakteristike ciljne grupe su:

Radno sposobna lica, nezaposleni, u teškoj situaciji, koji:

 • lica koja su napunila 18. godina, ali nisu dostigli starosnu granicu za penziju;
 • završili su najviše 8 razreda škole, ili još niži nivo obrazovanja, ili     
 • raspolaže sa zastarelom stručnom spremom, te mu na mestu prebivališta i okolini (Zakon zaposlenju o  (1991. godina IV. tv.) za završenu školsku spremu nema potražnje, te na osnovu toga nema mogućnosti za zapošljavanje, ili
 • po zakonu 1997. godine XXVI. sz. tv. 4.a) § važi za invalidno lice, bez obzira na nivo obrazovanja, te nije bio još zaposlen, ili
 • dugoročno nezaposleni, ili je pripravnik od 6 meseci, ako nije pripravnik onda 8 meseci nisu u radnom odnosu, ili se u roku od dve godine zaposlio, a radni odnos mu je trajao 3 meseca, a ukupno nije prekoračena godina dana, ili je u zadnje dve godine radio samo preko programa javnog rada i / ili rad od opšte važnosti i /ili opšte koristi.

 

Projektne aktivnosti

Izgradnja samog projekta može se smatrati klasičnom. Sakupljanje, selekcija, ocenjivanje individualnih veština, nakon završetka razvojnih planova, individualno su izrađeni, kompleksni treninzi u nizu, koji su realizovani preko SORO-O.K.(naziv treninga)( akreditacija programa matičnog broja: PL-5636).

Ova vrsta obuke novost je bila sudeonike, koji ranije nisu prisustvovali i učestvovali na ovakvim treninzima. Cilj akreditovanog treninga je da motiviše i da ojača poverenje dugoročno nezaposlenim licima, te da budu sposobni da sprovodu svoje interese, da se zaposle ili da započnu samostalno preduzetništvo. 

Specijalni ciljevi:

 • uspostaviti potrebnu motivaciju
 • jačanje samosvesti
 • razvoj komunikacijskih veština
 • razvoj veštine upravljanja sukobom
 • razvoj strateškog razmišljanja
 • karijera i stručno usavršavanje znanja
 • učenje i tendencija samorazvoja
 • zapošljavanje, upoznavanje sa pravnim okvirima preduzetništva
 • priprema za uspostavljanje radnog odnosa, prihvatanje promena u životnoj situaciji
 • upoznavanje sa različitim tehnikama pronalaženja radnog mesta
 • razvijanje kulture rada i ponašanja
 • upoznavanje sa pravno-finansijskim zadacima preduzetništva
 • digitalna pismenost

Dužina obuke je 184 časova, od toga 45 teoretskih i 139 praktičnih časova.

 

Programski moduli

 • Motivacioni trening
 • obuka samospoznaje, komunikacije i upravljanje konfliktnim situacijama
 • priprema za promene u životnim situacijama
 • Obuka karijerne orjentacije
 • Tehnika nalaženja radnog mesta
 • Znanje o preduzetništvu
 • Digitalna pismenost

Nakon treninga realizovane su stručne obuke. NLP obuke za proizvodnju povrća u dužini od 800 sati, koje smo sproveli uz pomoć Janošhalma, Istočno-Mađarsko Agrarni centar za stručnu obuku, gde smo uključili i Poljoprivrednu školu i kolegijum. Obuka je bila sa velikim brojem časova sa naglaskom na praktični deo, koja se odvijala već u sopstvenim školskim baštama.

Tokom programa specijalno individualno razvijeni su obučeni u baštovane, oni koji ne poseduju 8 razreda škole, ili kod onih osoba koje se ne osećaju dovoljno jake kako bi pristupile stručnijim obukama ( NLO).

Opšti cilj programa je dizajniran tako da učesnicima pruži razumevajuće zadatke oko kućne proizvodnje povrća i voća, da ih upozna sa baštovanskim aktivnostima, da budu sposobni da razmnožavaju, gaje i ubiraju povrće, kako da ga skladište kao i njihova primarna prerada.

 

Specijalni ciljevi:

 • upoznavanje sa korisnim baštenskim biljkama
 • upoznavanje sa razmnožavanjem i agrotehnološkim procesima uzgoja
 • osnovna znanja nege biljaka, tehnologija uzgoja
 • osnovni zadaci zaštite bilja u baštovanstvu
 • upoznavanje sa čuvanjem  i preradom proizvedenih baštenskih proizvoda
 • upoznavanje sa vrstama skladištenja i primarnim preradnim tehnologijama 
 • upoznavanje sa standardima bezbednosti na radu koji moraju biti ispunjeni.

Dužina obuke je 165 časova, od toga 60 časova teoretski dok je 105 sati pripalo praktičnom delu.

Pogon proizvodnje testa na suvo je nastao u Kaćmaru, te se tamo odvijala državno priznata obuka za proizvođača testa sa sertifikatom. Žene koje su učestvovale u obuci dobili su odlična završena svedočanstva. Školski pogon koji je nastao državno je priznat i poseduje i laboratorijsku jedinicu.

Učesnici su pored obuke dobili podršku individualnih mentora, te se zahvaljujući njima program realizovao sa minimalnim brojem odustajanja od obuke. Mentori su bili lokalni stanovnici, čije su poverenje uživali učesnici programa i mogli su da se poistovetuju sa njima i njihovim problemima.

Po završetku obuke 10 osoba je imalo priliku da se zaposli, iz projektom dobivenih finansijskih kapaciteta, u pogonu proizvodnje testa na suvo i u školskoj kuhinji.

U našem projektu prisustvovalo je 51 žena, od kojih mnogo njih sa malom decom, te su im naše usluge čuvanja dece bile veoma popularne. To se odvijalo lokalno, te im je mesto Sigurni centar za početak, njegova opremljenost i ambijent omogućio i ispunio maksimalna očekivanja.

Tokom sprovođenja obuke učesnici su dobili novčanu podršku, ali na samo onim predavanjima kojima su prisustvovali. Ovo se pokazalo kao veoma efikasno, te su učesnici izostajali sa predavanja samo u neophodnim situacijama. Redovna pojava na predavanjima doprinela je odličnim ispitnim rezulatima.

Posebna pažnja prilikom implementacije projekta posvećena je javnosti, izgradnji međunarodnih odnosa, kao što će to biti spomenuto u sledećim poglavljima.Najvećim stručnim rezultatom projekta iznosimo izradu modela Proizvodne škole za samoodržavajuće oblasti, koja pokazuje interesovanje ne samo domaće već i za prekogranične interese.